Regulamin sklepu internetowego GLUCOSE


Regulamin sklepu internetowego GLUCOSE

Sklep internetowy GLUCOSE (dalej zwany „Sklepem”) działający pod adresem: http://pl.shop.glucoseworld.com jest administrowany i zarządzany przez spółkę ALL FOR YOU sp. z o.o. (dalej zwaną „AFY”) z siedzibą w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000442151, o kapitale zakładowym: 5.000,00 PLN, posiadającą numer REGON: 243072480 oraz NIP: 6423180917.

I. Postanowienia ogólne

 1. Transakcje kupna-sprzedaży dokonywane za pośrednictwem Sklepu, realizowane są bezpośrednio między klientem (dalej zwanym „Klientem”) a AFY jako sprzedawcą. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy kupna-sprzedaży zawartej między Klientem a AFY odpowiedzialność ponosi bezpośrednio AFY.
 2. Dane osobowe Klientów (dalej zwane „Danymi”), udostępnione w trakcie korzystania ze Sklepu są przechowywane przez AFY i AFY jest administratorem Danych. Dane podlegają ochronie zgodnie ze stosownymi przepisami prawa. Dane są wykorzystywane przez AFY wyłącznie w celu poprawnej realizacji stosunku prawnego powstałego między Sklepem a Klientem.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia Danych zgromadzonych przez AFY. Wnioski w powyższej sprawie powinny być wysyłane na piśmie (listem poleconym) na adres siedziby AFY podany powyżej w pkt.1 niniejszego regulaminu. Złożenie przez Klienta zamówienia w Sklepie oznacza zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 4. Ceny priduktów (dalej zwane „Cenami”) sprzedawanych w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT – chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej. Ceny zawierają wszelkie cła, podatki i inne należności publicznoprawne związane ze sprzedażą towarów za pomocą Sklepu. Ceny Towarów nie zawierają kosztów transportu.
 5. Klient ani żadna osoba trzecia nie może wysyłać AFY ani wprowadzać do Sklepu żadnych treści o charakterze bezprawnym, tj. żadnych treści, których umieszczenie, publikacja, rozpowszechnienie jest zabronione przez prawo lub/i stanowi przestępstwo, wykroczenie, delikt lub inne działanie naruszające prawa Klienta, AFY lub osób trzecich.
 6. Za pośrednictwem Sklepu AFY sprzedaje produkty spożywcze w postaci napojów funkcjonalnych GLUCOSE (dalej zwanych „Towarami” lub/i „Towarem”) przeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastrzeżeniem ograniczeń spożywania Towarów przez dzieci poniżej 18 roku życia i kobiety w ciąży, które to ograniczenia zawarte są na opakowaniach jednostkowych sprzedawanych Towarów.
 7. Sklep może być używany przez Klienta przy użyciu każdego urządzenia elektronicznego, którego system operacyjny pozwala na wyświetlanie strony internetowej, na której znajduje się Sklep.


II. Proces składania zamówienia

 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie, Klient winien wejść w zakładkę „Do koszyka” i dalej postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 2. Klient zobowiązany jest do dokładnego czytania ze zrozumieniem komunikatów wyświetlanych podczas przeprowadzania zakupów w Sklepie.
 3. Dokonując zakupu Klient decyduje się na sposób dostawy określony w Sklepie, tj. przesyłkę kurierską. Inne sposoby dostawy Towarów aniżeli przesyłka kurierska nie są możliwe.
 4. Klient ponosi koszty transportu zakupionych Towarów z magazynu AFY do Klienta.
 5. Odbiór osobisty zakupionych przez Klienta Towarów jest wyłączony.
 6. Koszty transportu zakupionych Towarów z magazynu AFY do Klienta w postaci kosztów przesyłki kurierskiej zależą od wagi zakupionych Towarów. Klientowi przed dokonaniem zakupu Towarów w Sklepie wyświetla się aktualny koszt przesyłki kurierskiej Towarów z magazynu AFY do Klienta.
 7. Klient dokonuje płatności za zakupione Towary przelewem bankowym lub przy użyciu karty kredytowej/karty debetowej klikając na jedną z ikon znajdujących się na stronie Sklepu, które to ikony zgodnie z wyborem Klienta przekierowują Klienta do danej strony internetowej umożliwiającej dokonanie płatności.
 8. Wyłączone są inne sposoby płatności aniżeli podane w pkt.7 powyżej, a w szczególności wyłączona jest płatność za Towary przy odbiorze, tzw. odbiór za pobraniem. Wyłączona jest także płatność w siedzibie AFY.
 9. Sklep nie pokrywa kosztów dokonania zapłaty za zakupione Towary, którymi to kosztami został obciążony Klient przez bank lub instytucję finansową za pomocą których Klient dokonał zapłaty za zakupione Towary, np. koszt przelewu, którym to kosztem został obciążony Klient przez bank, z którego skorzystał Klient dokonując zapłaty Ceny i kosztów transportu za zakupione w Sklepie Towary.
 10. Sklep poza Ceną za zakupione Towary i kosztami transportu Towarów nie obciąża Klienta żadnymi prowizjami ani żadnymi innymi opłatami.


III. Dostawa

 1. Z zastrzeżeniem treści pkt.2 poniżej, Towary zostaną dostarczone Klientowi przesyłką kurierską na podany przez Klienta adres dostawy w ciągu max 3 dni roboczych (przez dni robocze rozumie się czas od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce) licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym AFY zapłaty Ceny i kosztów transportu dokonanych przez Klienta. Dzień zaksięgowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, oznacza dzień uznania rachunku bankowego AFY kwotą zapłaconą przez Klienta za Towar i za koszt przesyłki Towaru.
 2. Dni robocze, o których mowa w zdaniu pierwszym pkt.1 powyżej, liczone są od następnego dnia roboczego po dniu zaksięgowania na rachunku bankowym AFY zapłaty Ceny i kosztów transportu dokonanych przez Klienta.
 3. Dostarczenie Towarów, o którym mowa w pkt.1 powyżej oznacza, że kurier dostarczy Klientowi Towary na adres dostawy podany przez Klienta w Sklepie. AFY nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostawy Towarów Klientowi z przyczyn zawinionych przez Klienta, np. z powodu nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres dostawy.
 4. Jeśli Klient z własnej winy nie odbierze Towarów, ponosi on koszty przesyłki zwrotnej Towarów z magazynu firmy kurierskiej do magazynu AFY w kwocie równej kosztom przesyłki Towarów z magazynu AFY do Klienta.
 5. Wraz z Towarami Klient otrzymuje paragon.
 6. Klient jest zobowiązany sprawdzić w chwili dostawy Towarów w obecności kuriera prawidłowość dostawy pod względem ilości Towarów oraz ewentualnych możliwych do zauważenia wad fizycznych Towarów lub ich opakowania (butelki). Ewentualne wady ilościowe i jakościowe Towarów, o których mowa w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, winny zostać zgłoszone w protokole odmowy przyjęcia przesyłki przez Klienta. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia dostawy wadliwych Towarów. Treść zdań poprzednich niniejszego punktu nie dotyczy wad ukrytych Towarów.


IV.Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta), Klient który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, dokonującą czynności prawnej, nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą), który zawarł umowę o sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Towarów zakupionych w Sklepie.
 2. Klient składa oświadczenie od odstąpieniu od umowy zakupu Towarów kupionych w Sklepie przy użyciu formularza dostępnego na stronie Sklepu lub przy użyciu formularza w formie papierowej dostarczonego mu wraz z Towarami.
 3. Termin 14 dni, o którym mowa w pkt.1 niniejszego paragrafu, uznaje się za zachowany, jeśli w tym terminie Klient nada list polecony na adres siedziby AFY z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zakupu Towarów lub wyśle formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zakupu Towarów na następujący adres mailowy: shop@all-for-you.com.
 4. Klient jest zobowiązany zwrócić AFY zakupione Towary w ciągu 14 dni licząc od dnia wysłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient zwraca Towary AFY na własny koszt na adres siedziby AFY. AFY nie pokrywa Klientowi kosztu zwrotu Towarów do AFY.
 6. Klient jest zobowiązany zwrócić AFY pełnowartościowy Towar, tzn. nieuszkodzony i nie zużyty. Klient nie jest zobowiązany zwrócić AFY opakowania zbiorczego, w którym zostały dostarczone Towary.
 7. Jeśli ustawowe warunki odstąpienia od umowy zakupu Towarów przez Klienta zostały dochowane i pełnowartościowy (w rozumieniu pkt.6 powyżej) Towar został zwrócony do AFY, AFY zwraca Klientowi w ciągu 7 (siedem) dni roboczych na podany przez Klienta rachunek bankowy zapłaconą Cenę oraz zapłacone przez Klienta koszty transportu Towarów z magazynu AFY do Klienta. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim niniejszego punktu, AFY zwraca także Klientowi koszty zapłaty Ceny i kosztów transportu Towarów z magazynu AFY do Klienta, jeśli Klient został takimi kosztami zapłaty obciążony przez bank lub instytucję finansową przy pomocy której dokonywał zapłaty.


V. Reklamacje

 1. Towary są produktami spożywczymi. AFY ponosi względem Klientów odpowiedzialność za wady Towarów w okresie przydatności do spożycia Towarów, przy czym termin przydatności do spożycia Towarów jest nadrukowany na jednostkowym opakowaniu każdego Towaru.
 2. Wszelkie reklamacje odnośnie wad Towarów należy składać listem poleconym na adres siedziby AFY lub pocztą elektroniczną na adres shop@all-for-you.com.
 3. AFY nie ponosi odpowiedzialności za wady ilościowe Towarów lub wady fizyczne Towarów, które mogły być przez Klienta zauważone w chwili dostawy Towarów, a których Klient nie zgłosił kurierowi w chwili odbioru przesyłki zgodnie z pkt.III.6 niniejszego regulaminu. Treść zdania poprzedniego niniejszego punktu nie dotyczy wad ukrytych Towarów.


VI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. W przypadku wszelkich sporów między AFY a Klientem sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest polski sąd powszechny, właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Treść pkt.2 powyżej nie wyłącza składania przez Klienta skarg, pism i wniosków do organów władzy państwowej, samorządowej lub innych organów państwowych, do których Klient może zwracać się w sporach pomiędzy Klientem a AFY, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.